یادم باشه

وقتی مدیر عامل شدم، یادم باشه ک دوران برده داری خیلی وقته تموم شده