آنچه که حسرت برانگیز است، سوختن پتانسیل ها به دلیل اتخاذ روشهای غیر اصولی است!

این، اشتباهی است که بخشیدنش فعلا زمان میخواهد

و اصلاحش در اولویت است!

پی نوشت: شرح این چند جمله، بماند برای بعد.