برگشته م به روال عادی روزهام.
این اغتشاش نوروز خیلی همه چیزو به هم ریخت
من اما تسلیم نشدم.
خیلی عقبم، اما هنوز هستم.