باید بنویسم
از ابتذال
از ارزش

این رو به عنوان عاملی برای ایجاد قید اینجا نوشتم
تا بعد بیشتر بنویسم