یادش بخیر.
یک شب خواب دیدم.
خواب فرزندت را و مادرش را.
و چون در آینه نگاه نمیکردم، از فردای آن شب، یک هفته در تب سوختم.
یادش بخیر،

 بسیار دوستت داشتم.


پی نوشت: این ساعت از شب، نوشتن دردنامه بسیار آسیب پذیرم خواهد کرد. فردا. فردا می نویسم.